Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

VSPM Academy of Higher Education

Mahatma Gandhi Arts &
Commerce College

Parseoni, Dist. Nagpur - 441105
07102-225193

M.A. Marathi I to IV Sem. Subject List

M.A. Marathi I Sem. Subject

१ं. मराठी मध्ययुगीन साहित्याचा इतिहास

. साहित्यशास्त्र (भाग)

. वि. वा. शिरवाडकर

. नाटक (स्वातंत्रपूर्व कालखंड)

M.A. Marathi II Sem. Subject

. आधुनिक मराठी साहित्याचा इतिहास

. निबंध वाड:मय

. आधुनिक कविता

. साहित्य समीक्षा

M.A. Marathi III Sem. Subject

. प्राचीन मध्ययुगीन मराठी कविता

. मराठी भाषक अभ्यास

. ग्रामीण साहित्य

. भाषक व्यवहार आणि कौशल्ये

M.A. Marathi IV Sem. Subject

. प्राचीन मध्ययुगीन मराठी कविता भाग २

. विशेष ग्रंथकार : भालचंद्र नेयाडे

. भाषाविज्ञान (भाग )

. अर्वाचीन मराठी वाड:म्येतिहास (. . १८०० ते २००० )